فیلم های آموزشی

دسته بندی محتوای الکترونیکی براساس کتب و پودمانها

    منابع اصلی محتوا کتابخانه دیجیتال خودرو می باشد (autolib.ir) فیلم ها براساس پودمانهای کتب درسی تهیه گردیده است     طبقه بندی براساس پایه درسی     << فیلمهای کتب پایه دهم >> پودمان ۱: بازدیدهای خودرو پودمان ۲: تعویض روغن موتور پودمان ۳: تعویض مایعات خودرو پودمان ۴: عیب یابی مقدماتی مولد قدرت پودمان ۵: پیاده و …

ادامه مطلب »